/ 2 نظر / 4 بازدید
behdood

دوباره می سازمت وطن وگرچه با خشت جان خويش ستون به سقف تو می زنم وگرچه با استخوان خويش

yashar

It feel no pain,but its life ain't easy it know it's its best friend BELIEVE IT