سیاستمداران عزیز! با عرض معذرت باید به عرضتان برسانم که متاسفانه شما نیز روزی خواهید مرد. و باید اضافه کنم خوشبختانه من نیز روزی خواهم مرد.

پس تسویه حساب ما باشد برای آن دنیا. یادتان باشد که یک وکیل خوب بگیرید چون گویا قاضی پرونده از آن قاضی هاست!

دیدارمان به قیامت!

/ 3 نظر / 3 بازدید
vb

چرا اينقدر عصبانی؟! مگه چی شده اونجا!؟

حسام

عصبانی نيستم. اتفاق خاصی هم نيافتاده است. امروز از جلوی يک مسجد رد می شدم مجلس ختم يک نماينده ی سابق قزوين بود. ياد اين افتادم که فقير و غنی و قوی و ضعيف همه می ميرند. ديشبش هم حس بدی داشتم. جمعش شد اين.

حسن

سلام نمی خوام بگم به خدا اعتقاد ندارم اما خدا چيزی جدا نيست. ما خود خدا هستيم. ما ها. اگه کسی حقی نا حق کرد ما حق داريم اون رو به سزای اعمالش برسونيم. مگه نه خدا از روحش در ما دميده...