عادت زيستن

...البته زياده روی هم نبايد کرد زيرا در وابستگی انسان به زندگی همواره چيزی نيرومند تر از تمامی بدبختی های جهان وجود دارد. داوری جسم کاراتر از داوری جان است و جسم همواره در برابر نيستی پا پس می کشد. ما پيش از آنکه به انديشيدن خو کنيم به زيستن عادت می کنيم. جسم در روند ترميم ناپذير روزانه خود همواره به سوی مرگ پيش می تازد و سرانجام اصل تضاد در آنچه من گريز ماهرانه اش می نامم کم و بيش مفهوم عادت را به خود می گيرد و گريز کشنده ای که اميد نام دارد...

افسانه سيزيف- آلبر کامو

 

پی نوشت: واقعا عجب اعجوبه ايه اين آلبر کامو...

/ 2 نظر / 3 بازدید

هر روز اندکی مردن و گاه بسيار مردن برای اين که زنده باشيم.زندگی يعنی تلاش برای ديدن نزديکها از دور...این که مثل البر کامو به زندگی نگاه می کنید فوق العاده است.

سعيد

عليکم بالسقوط آقا حسام! اگر کامو پيامبر بود٬ سقوط می شد کتاب آسمانيش٬ معجزه اش!