زنده ام تا بفهمم چرا زنده ام...

/ 4 نظر / 3 بازدید
س ه

اين سوال يک مدته برای من مطرحه: اول بايد فهميد زندگی چه است و هدفش چه است و بعد بر اساس اين معرفت زندگی کرد٬ يا بايد زندگی کرد تا فهميد که زندگی چه است ؟ البته خودم فکر می کنم دوميش درست باشه٬ مثل همين چيزی که شما نوشته ايد.

Nobody

خوش به حالت! من زنده ام چون نمی خوام دردسر مردنم رو دست بقيه بدم!

س ه

آقا يا خانوم نوبادي(!) يه كم بيشتر فكر كنين، مطمئنين كه اينطوريه؟ بالاخره هر چه باشد به قول شاعر "زندگي رسم خوشايندي است". فقط به نقاط منفي فكر نكنين.

خيره به ماه

ْبرای اين همه زيستن است که می خواهم اين همه زندکی کنمْ ..بقول شاملو نه رنج زندگی مال من است نه شاديش.اما بقول سهراب چون قصه ای هست که هرگز ديگر نتواند شد آغاز!پس تند برمی خيزم و نقش انگشتانم بر پيکر اين ديوار حک ميکنم.من بايد زندگی کنم چون ديروزمرگ خود را ديدم ونميدانم زندگی امروزم سهم کدام انسان بوده؟!