در رابطه با بيانيه انجمن نخبگان

گويا بيانيه ای منتشر شده است از طرف انجمن نخبگان دانشگاه شريف و  امضای بنده نيز پای آن نامه ديده می شود.

بدين وسيله من هر گونه امضای نامه يا بيانيه ای نظير بيانيه فوق الذکر را تکذيب می کنم. من امضاش نکردم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
آیدین

عجب مارمولک هايی پيدا می شن!!! اين نکته رو جزء خبرهای اين شماره بنويسيم بد نيست؟!!!D:

درای

بايد يه تکذيبيه به شريف نيوز و ايسنا بفرستيد.