با غمی به وسعت دل بشر
در اين کنج انزوا
کنار خلوت دل
اینجا زیر اوار اندوه
دل من میشکند


کودکی گرسنه
مردی تشنه
جایی‌ همین نزدیکی
زیر سقف تیره و تار زمین
انسانی بی سرپناه
آری دل من میشکند


دل من میشکند
چشم ترم میگرید
آه در جانم میپیچد
انسانی در حال جان دادن است
بر بالای سر او
انسانی دیگر
ایستاده
میخندد
خنده ای از ته دل
از سرور پیروزی
خنده ای شیطانی
پسری بی در میشود
و دل من میشکند
چشم ترم میگرید
آه در جانم میپیچد
روح من میمیرد
غم بشر
وجودم را
روحم را
دلم را
جانم را
میشکند
آری
دل من در غم انسان میمیرد.../ 2 نظر / 3 بازدید
laurasia

be shoghe noor dar tariko ghadam bardar be in ghamhaye del azar del maspar

سعيده -ر

"با غمی به قدمت تاریخ درد انسان "!!!... "در این کنج انزوا..کنار خلوت دل....جایی همین نزدیکی...دل من می شکند" از غم جان دادن انسانی یا خشکیدن ایمانی در دل کودکی ناوارد که هنوز قواعد شهر سنگی را نمیداند!از مردن وفراموشی کودکانی که بزرگترین جرمشان انسان بودن به سادگی است! چه کسی میداند که چه رنج غریبی است از دلتنگی مردن برای آنچه هرگز زندگی اش نخواهی کرد!