خسته ای. از همه طرف رويت فشار است. ناگهان اتفاقی می افتد و عصبانی می شوی... نتيجه؟ داد می زنی. يا حتی کارهای بدتری مرتکب می شوی. بعد از مدتی که آرام تر شدی -يا بهتر بگويم تخليه شدی- برای توجيه کار خود چه می کنی؟شايد تو هم مثل من می گويی:

بابا من هم آدمم. من هم گاهی خسته می شوم. گاهی عصبانی می شوم چون آدمم.

بارها اين حرف را زده ام.

اما مدتی است که دارم به اين قضيه فکر می کنم که دقيقا چون من آدمم نبايد اين رفتار را بکنم. شايد تنها دليلی که خدا موجودی به نام انسان را آفريده باشد اين باشد که موجودی دارای غريزه بتواند رفتارهايی را نشان دهد که دقيقا بر خلاف غريزه اش باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
س ه

قشنگ بود . ميشه انسان رو هميشه ضعيف ديد و ضعيف موند و ميشه هم قوت هايش رو ديد و قوي شد .