دو بچه کافی نيست...

دو بچه کافی است؟ رییس جمهور که این طور فکر نمی کند...

/ 7 نظر / 3 بازدید
يه دوست

لینک غلطه!!!! زود پاکش کن!

حسام

درستش کردم. ببخشيد که اشتباه شد.

هنوز غلطه!!!!

حسام

نه بابا! شما اگر هنوز درست نشده است يک بار کنترل به علاوه اف ۵ را بزنيد فکر کنم درست شود.

س ه

لينک که حالا درسته ولی اميدوارم خبر غلط باشه! يا اينکه رئيس جمهور تو نظرش يه تجديد نظری بکنه.

محمد

*من هم با اینکه دو بچه کافیست مشکل دارم. مشکل دارم، چون دلیلی نمی بینم.

الهام

من هم قبول دارم دو تا نه سه تا البته بسته به نوع پدر و مادر