بعضی شب ها...ای کاش هیچ وقت روز نمی شدند...

بعضی لحظه ها...ای کاش هیچ وقت سپری نمی شدند...

بعضی اتفاق ها...ای کاش هیچ وقت رخ نمی دادند...

/ 0 نظر / 3 بازدید