«او به اسپانیا گریخت تا با مستمسک قرار دادن فضای بسته ی سرزمینش، آزادانه خود را از هر مشارکتی در ناچیزترین مسائل سیاسی محروم کند».

                                         از کتاب «تکثیر تاسف برانگیز پدربزرگ» نوشته ی نادر ابراهیمی

/ 2 نظر / 11 بازدید
حسام

درستش کردم. ممنون