خيلی ها نميشناسندش اما آنهايی که می شناسند می دانند چه مرد نازنينی است(از اين می ترسم که اين است در آينده ای نه چندان دور به بود تبديل شود). حالا اين مرد نازننين... همان معلم دينی روزگار نوجوانی-آقای پيرانی را می گويم- ...

خودتان بخوانيد...

/ 2 نظر / 4 بازدید
siamak

يک نامه ای به نام انجمن نخبگان شريف منتشر شده.اسم تو هم تو امضا کنندگانش هست.تو امضا کردی؟

حسام

نه! من هيچ نامه ای امضا نکردم!