بین محرک و واکنش شکاف یا فضایی وجود دارد. و چگونگی استفاده از این فضا، میزان یشرفت و شادمانی ما را در زندگی تعیین می کند.

ما در جوهر انسان هایی نیستیم که جویای تجربه های معنوی باشیم. ما زاهدانی هستیم که با زندگی مادی سر و کار داریم.            (Teilhard Dechardin)

بر گرفته از کتاب "هفت عادت مردمان موثر" اثر استفان کاوی

کتابی که مفید یافتمش.

/ 0 نظر / 4 بازدید